جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری و مدیر کل منابع طبیعی "94/5/29"

در مورخ 94/5/28 جلسه مشترکی فی مابین هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ،کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونین و کارشناسان ذیربط در محل اداره منابع طبیعی تشکیل گردید.

 

در این جلسه آقای اسکندری مدیر کل منابع طبیعی و آقای مهندس صفوی رئیس هیأت مدیره کارشناسان رسمی در خصوص مساءل مرتبط سخنرانی و در ادامه آقایان مهندس نقیلو،مهندس بقائی و آقای رستمیان اعضای هیأت مدیره سخنانی را بیان داشتند و همچنین آقایان مهندس حائری ، مهندس حاجی آقایی و خانمها مهندس باقری و مهندس حیدری نظرات خود را در خصوص مشکلات اعلام نمودند.

آقای مهندس سلطان نژاد معاون منابع طبیعی استان و کارشناس رسمی عضو مرکز نیز نسبت به طرح مشکلاتی در کارشناسی ها پرداختند.

متن سخنان به شرح زیر می باشد :

جناب آقاي مهندس اسكندري مديركل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان: ...اگر جامعه با منابع طبيعي و محيط زيست هم سو نگردد در آينده وضع بحراني تر خواهد شد . قبول داريم بحث اجراي مقررات دچار اشتباهاتي است ولي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي حل مسئله مي نمايد . در ادامه تصريح نمودند كه بحث تفكيك ميان نيازمند و آزمند بايسـتي مـد نظـر قـرار گرفتـه و توسط كارشناسان محترم با همكاري اداره و دستگاه هاي ذي ربط بـه شـدت از تصـر ف و زمـين خـواري آزمندان و سوء استفاده گران جلوگيري گردد . دولت متولي امر است و انفال متعلق به ملت است و در اصل تعلق همه اين ها به امام زمان (عج) مي باشـد كه ولايت فقيه جانشين ايشان است . مدير كل در ادامه سخنراني فرمودند از مردم عادي هيچ انتظاري نيست ولي از خواص انتظار داريم كه فقـط بحث توليد را مد نظر قرار ندهند . چون فقط توليد نيست و بحث دامداري نيز بايسـتي لحـاظ گـردد و بـا افزايش توليدات كشاورزي و از بين بردن مراتع حيات و ادامه دامداري به مخاطره خواهد افتاد .

 جناب مهندس سلطان نژاد معاون محترم حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي: ايشان در خصوص رعايت قوانين انظباطي توسط كارشناسان را ياد آور شند و گفتند : بحـث تخلفـات كارشناسان مطرح است كه بنا به دلايلي از صلاحيت خود عدول مي كنند و در اين بـين موضـوع مقـررات جدي است به طوري كه در صورت تخلف حتي تا مرحله ابطال پروانه نيز خواهد كشيد ايشان پيشنهاد دادند كه اگر كلاس آموزش نياز است براي كارشناسان در جهـت احـراز صـلاحيت و اخـذ آموزش هاي لازم ، اداره منابع طبيعي آماده همكاري و ارائه خدمات آموزشي مي باشد . تفسير عكس هاي هوائي بسيار حائز اهميت مي باشد كه مفسران عكس هوائي نيز در سطح استان انگشـت شمارند . از جمله استاد جعفر بيگي از اين افرادند و آماده ارائه آموزش هاي لازم به كارشناسان مي باشند . گاها مشاهده مي شود متاسفانه عده اي از كارشناسان عكـس ديگـري پيـدا مـي كننـد و بـرروي آن ملـك جانمائي مي نمايند كه سبب تضييع حقوق دولت مي گردد . برخي از كارشناسان كه خارج از صـلاحيت كارشناسـان اطـلاع داريـم و ايـراد گرفتـه و خواهيـد گرفـت. كارشناسان محترم و ميهمانان برنامه مستحضر باشند در اين تذكرات به نمايندگي از طرف دولـت و حسـب وظيفه مي باشد و نمي توان از آن گذشت كرد چرا كه متعلق به عموم ملت و انفال است. - مطابق ماده 8 قانون جديد مربوط به كارشناسان مصوب سال 81 به آئين نامه ابلاغي آن، ارجاع امـر به كارشناس تابع قانون آئين دادرسي مدني است و تبصره 2 همان قانون همچنين مـاده 19 و مـاده 23 قابل ذكر و تاكيد مي باشند. - گاهاً نيز مشاهده مي شود برخي از كارشناسان در اجراي قرار و اظهار نظر، ملك را ماننـد گوشـت قرباني تقسيم مي كنند بدون استناد قانوني. - همچنين صرف استعداد زمين براي زراعت دليل نمي شود زيـرا مـاده 1 قـانون ملـي شـدن تعيـين تكليف نموده است. در حالي كه به عنوان مثـال دشـت مغـان كـه داراي اراضـي كـاملاً مسـطح و مرغوبترين خاك مي باشد، اراضي ملي در آن بسيار وجود دارد. - بند 9و 8 ماده 26 بسيار مبتلابه است كه اظهار نظر خارج از صلاحيت به عنوان تخلـف محسـوب مي شود. با وجود اين استنادات باز هم به نظر ما تعامل و همكاري ميان اداره و كارشناسـان حـرف اول را خواهد زد. - گاهي اوقات نيز نظر خلاف واقع مشاهده مي شود كه نظرات بايستي حتماً مستدل و مستند باشـند و دليل آن حفظ حقوق هر دو طرف دعوي است و حق بايد به حقدار برسد. - در ضمن اين موضوع كه از طريق پيام تلفني و يـا تمـاس تلفنـي يـا كتبـاً اعـلام مـي فرمائيـد كـه كارشناسان منابع طبيعي با شما همكاري نمي كنند را شفاف سازي كنند.-آيا در بحث عكـس هـاي هوايي همكاري ندارند يا موضوع ديگري است؟

مهندس صفوي رئيس محترم هيئت مديره مركز كارشناسان رسمي دادگستري : منابع طبيعي از سال ها دور و بسيار به سختي به وجود آمده و در حال حاضر با تاسيسات و ماشـين آلات به وجود آمده با سرعت بسيار بالايي نسبت به تخريب اين منابع به سختي به وجود آمده اقدام مي گردد ." يك عزم جدي براي اطلاع رساني و تبليغات لازم است . ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در راستاي احقاق حقوق مردم و سرعت بخشيدن به روند قضائي نسبت به صدور پروانـه هـاي كارشناسـان – وكـلا و مشـاوران تشـكيل گرديـد و در زنجـان از سـال 82 اولـين كارشناسان شروع به فعاليت دراين حوزه نمودند . در سطح استان زنجان 186 نفر كارشناس مشاور در رشته هاي مختلف داريم كه از آن هـا يـك نفـر داراي مدرك فوق دكتري و هشت نفر دكتري و شست و پنج نفر فـوق ليسـانس و در نهايـت صـد و دوازده نفـر ليسانس است . و از اين ميان اكثر تحصيلات بالا در رشته كشاورزي است كه يك نفر فوق دكتري و چهار نفر دكتري جزء اين است . در كارشناسي يك موضوع بحث داشتن علم كارشناسي است و موضوع ديگر بحث داشتن تجربه است كـه بر اساس اين ها صلاحيت هاي مختلفي را كسب مي كند . استقلال كارشناس موضوع بعدي است . كه وابسته به هيچ يك از طرفين نيستند و مطابق مواد صريح قانون آ.د.م كه تصريح مي دارند اگر كارشناس وابسته باشد گزارش باطل است . يكي از تفاوت هاي كارشناس با وكيل اين است كه كارشناس بدون در نظر گرفتن طرفيت دعوي موضع را بررسي و اظهار نظر مي نمايد . در حال كه وكيل حق موكل خود را به هر طريق ممكن مطالبه خواهد نمود در آخر بايستي از جلسه اي كه ترتيب داده شده و جلسه خوبي بود قدر داني و از مسئولان امر تشكر نمائيم .

مهندس رستميان : قبول داريم كه منابع طبيعي واقعاً در دست تخريب است. وقتي خود دولت برخورد جدي نمي كند از افراد عادي بايستي چه انتظاري داشته باشيم؟

- اولا بايستي يك عزم ملي جهت آگاه سازي انجام بپذيرد و نگرش همه نسبت به منابع طبيعي تغيير پيدا كرده و اصلاح شود. پيشنهاد ما اين است كه يك جلسه ديگر با حضور اعضاي هيئـت مـديره هر دو كانون – مشاوران به صورت هـم انديشـي برگـزار گـردد و دعـوت از كارشناسـان ويـژه و متخصص منابع طبيعي به عمل آيد و به آن ها گوش زد گردد كـه بحـث اسـتقلال و بـي طرفـي و عدالت رعايت شود.

-حق دولت مهم تر است چون عام و همه گير و متعلق به انفال است و شايان ذكـر اسـت كـه اكثـر طرفين دعوي با منابع طبيعي آزمنداند و نيازمند در بين آن ها كم است .  

مهندس بقايي: ضمن تشكر از برگزاري اين جلسه بسيار مفيد پيشنهاد مي نماييم كه جلسه اي ترتيب داده شود كه قضات نيز در آن شركت نمايند. همچنين بخشي از نقشه اجراي مقررات داراي اشكال است و در اصل بايستي طبق عكس هوايي اظهار نظر گردد.


۱۳۹۴/۰۶/۱۵، ۱۹:۴۶:۵۳       2681

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
کارشناسان
پروژه های کارشناسی
رشته ها

آخرین ارسال های انجمن گفتگو

عنوان تالارعنوان تاپیکپاسخ ها

تقویم و تاریخ

سه‌شنبه ، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
Tuesday , 16 August 2022
الثلاثاء ، ۱۸ محرّم ۱۴۴۴
مرداد 1401
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029

آمار بازدیدها

بازدید امروز657
بازدید دیروز663
بازدید هفته3,226
بازدید ماه20,494
بازدید کل1,676,275
افراد آنلاین6